Všeobecné obchodní podmínky

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Adélou Korseltovou
  IČ: 11824522
  neplátce DPH,
  se sídlem: Karlovarská 225, Tuchlovice 273 02,
  bankovní účet: 2702049596/2010,
  zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Kladna,
  kontaktní údaje: dat. schránka: ogb8fe,
  e-mail: info@trochu-jinak.cz,
  telefon: +420 724 468 100,
  web: www.trochu-jinak.cz,
  (dále jen „dodavatel“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a fyzické osoby, která odesílá rezervaci nebo uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „odběratel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na adrese trochu-jinak.cz (dále jen „web“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí odeslání rezervace nebo kupní smlouvy. Odchylná ujednání v detailech rezervace nebo kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a rezervace nebo kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Informace o službách nebo zboží, včetně uvedení cen jednotlivých služeb nebo zboží a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých položek v katalogu umístěného na webu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a případných nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny služem nebo zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání rezervace nebo kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace služeb nebo zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen přijmout rezervaci nebo uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby nebo zboží.
 3. Na webu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, pokud je aktuálně nabízeno zboží k zakoupení.
 4. Případné slevy z ceny služeb nebo kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se dodavatel s odběratelem jinak.

III.

OBJEDNÁVKA, REZERVACE A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením rezervace nebo kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí odběratel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Odběratel provádí rezervaci služeb nebo zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na webu,
  • vyplněním rezervačního formuláře bez registrace.
 3. Odběratel provádí objednávku služeb nebo zboží obdobně.
 4. Při zadávání rezervace si odběratel vybere službu, požadovaný den a čas realizace služby.
 5. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu nebo zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 6. Před odesláním rezervace nebo objednávky je odběrateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do rezervace nebo objednávky vložil. Rezervaci nebo objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítko “ODESLAT REZERVACI” nebo „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, případně na tlačítko “DALŠÍ KROK”, pokud bude nad tlačítkem explicitně uvedeno, že po kliknutí na toto tlačítko dojde k odeslání rezervace nebo objednávky. Údaje uvedené v rezervaci nebo objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti rezervace nebo objednávky je vyplnění všech povinných údajů v rezervačním nebo objednávkovém formuláři a potvrzení odběratele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 7. Neprodleně po obdržení rezervace nebo objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení o obdržení rezervace nebo objednávky na emailovou adresu, kterou odběratel při rezervaci nebo objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího, poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvypravidla zpracování osobních údajů a další. Rezervace nebo kupní smlouva je uzavřena až po přijetí rezervace nebo objednávky dodavatelem. Oznámení o přijetí rezervace nebo objednávky je doručeno na emailovou adresu odběratele.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v rezervaci nebo objednávce nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh rezervace nebo kupní smlouvy a obojí je v takovém případě uzavřeno potvrzením odběratele o přijetí této nabídky dodavateli na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 9. Všechny rezervace nebo objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Odběratel může zrušit rezervaci nebo objednávku, dokud není odběrateli doručeno oznámení o přijetí rezervace nebo objednávky dodavatelem. Odběratel může zrušit rezervaci nebo objednávku telefonicky nebo na email dodavatele uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně dodavatele při uvedení ceny služeb nebo zboží na webu, nebo v průběhu rezervace nebo objednávání, není dodavatel povinen dodat odběrateli služby nebo zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že odběrateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení rezervace nebo objednávky podle těchto obchodních podmínek. Dodavatel informuje odběratele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle odběrateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh rezervace nebo kupní smlouvy a obojí je v takovém případě uzavřeno potvrzením o přijetí odběratelem na emailovou adresu dodavatele.

IV.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace odběratele provedené na webu může odběratel přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může odběratel provádět objednávání služeb nebo zboží. Odběratel může objednávat služby nebo zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při provádění rezervace nebo objednávání služeb nebo zboží je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v zákaznickém účtu a při provádění rezervace nebo objednávání zboží jsou dodavatelem považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Dodavatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Odběratel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když odběratel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy odběratel poruší své povinnosti z uzavřené rezervace nebo kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, REALIZACE SLUŽEB A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Cenu služeb zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet dodavatele č. 2702049596/2010, vedený u FIO banky,
  • bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ShoptetPay nebo GoPay umístěné na webu studiotrochujinak.cz, který taktéž provozuje dodavatel,
  • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předávní zboží,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně dodavatele,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí mimo provozovnu dodavatele,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek Zásilkovna, PPL ParcelShop nebo Uloženka apod.
 2. Společně s cenou za službu nebo kupní cenou zboží je odběratel povinen uhradit dodavateli případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je cena služby nebo kupní cena zboží splatná po realizaci služby nebo při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje odběratel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Dodavatel nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada ceny služby nebo kupní ceny zboží před realizací služby nebo odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit odběrateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Odběratelem rezervovaná nebo objednaná služba je realizována v provozovně dodavatele, mimo ni jen v případě předchozí domluvy.
 9. Zboží je odběrateli dodáno:
  • na adresu určenou odběratelem v objednávce,
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou odběratel určil,
  • osobním odběrem v provozovně dodavatele nebo mimo ni.
 10. Volba data a času realizace služby nebo způsobu dodání zboží se provádí během rezervace služby nebo objednávání zboží.
 11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce objednatele a v potvrzení objednávky dodavatelem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 12. Je-li dodavatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené odběratelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 13. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel zásilku od přepravce převzít.
 14. Dodavatel vystaví odběrateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu odběratele.
 15. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 16. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 17. Pokud se odběratel rozhodne platit bankovním převodem ze zahraniční banky nebo z účtu vedeného v jiné měně než CZK, vybere možnost OUR, pokud je to možné. Pokud zadá platbu jako SHA nebo BEN, ale měl možnost vybrat OUR, bude povinný uhradit dodatečný poplatek ve výši 200,- Kč za zaúčtování zahraniční platby naší bankou před expedicí zboží.
 18. Pokud budou odběrateli vráceny finanční prostředky formou bankovního převodu do zahraniční banky nebo na účet vedený v jiné měně než CZK, bude platba, pokud to bude možné, odeslána jako BEN, případně SHA.

VI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odběratel, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Odběratel nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí odběratel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může odběratel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle odběratel na emailovou nebo doručovací adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Dodavatel potvrdí odběrateli bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Odběratel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit dodavateli zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odběratel nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Dodavatel vrátí odběrateli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím odběratel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže odběratel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel odběrateli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li odběratel od kupní smlouvy, není dodavatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu odběratel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.
 10. Zboží musí vrátit odběratel dodavateli nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběratele na vrácení kupní ceny.
 11. Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Dodavatel bezodkladně informuje odběratele prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným odběratelem.

VII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Dodavatel odpovídá odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Povinnosti z vadného plnění má dodavatel nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Odběratel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li odběratel prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže odběratel vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám odběratel způsobil.
 5. V případě výskytu vady může odběratel dodavateli předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.
 6. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má odběratel nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má odběratel právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Při uplatnění reklamace je odběratel povinen dodavateli sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu odběratele je možná jen tehdy, žádal-li odběratel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li odběratel si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může odběratel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud dodavatel prokáže, že odběratel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není dodavatel povinen nároku odběratele vyhovět.
 13. Odběratel nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 14. Dodavatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Dodavatel je povinen odběrateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy odběratel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a odběratel má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle odběratele (uplatnění práva z vadného plnění) dodavateli.
 16. Dodavatel písemně informuje odběratele o výsledku reklamace.
 17. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud odběratel vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má odběratel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může odběratel u dodavatele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 19. Volbu způsobu reklamace má odběratel.
 20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.

REZERVACE A STORNOVACÍ PODMÍNKY

 1. Odběratel se zavazuje dostavit se na místo výkonu objednané služby v den a čas ujednaný v rezervaci.
 2. Odběratel bere na vědomí, že pokud se na místo výkonu objednané služby nedostaví do maximálně 15 po sjednaném čase, může dodavatel začít obsluhovat jiného klienta.
 3. Dodavatel je povinen mít vyhrazený čas na odběratele minimálně po orientační dobu výkonu služby uvedenou u popisu služby počínaje časem uvedeným v rezervaci.
 4. Orientační doba výkonu služby je přibližná a může být kratší nebo delší.
 5. Odběrateli je umožněno provádět rezervace v době 1 den až 180 dní před termínem rezervace.
 6. Odběrateli je umožněno měnit termín rezervace nejpozději 48 hodin před současným termínem rezervace.
 7. Odběrateli je umožněno zrušit závaznou rezervaci nejpozději 48 hodin před termínem rezervace.
 8. Zrušit závazné rezervace v době 48 nebo méně hodin před termínem závazné rezervace lze pouze telefonicky na čísle dodavatele uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo na emailovou adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách, osobně v provozovně dodavatele nebo jinak, vždy ale musí být požadavek zrušení rezervace sdělován přímo provozovateli.
 9. V případě zrušení závazné rezervace v době 48 nebo méně hodin před termínem závazné rezervace se odběratel zavazuje uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 20% výsledné ceny za služby v rezervaci. Poplatek odběratel uhradí na základě faktury od dodavatele jedním z platebních způsobů dle článku V. těchto obchodních podmínek.
 10. Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro případ, kdy odběratel závaznou rezervaci nezruší a zároveň se nedostaví na dohodnutý termín, přičemž o tomto dodavatele předem nijak neinformuje nebo se o to nesnaží.
 11. Tímto není dotčeno ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, kdy ten, kdo poruší smluvní povinnosti, se může zprostit povinnosti k náhradě škody za toto porušení v případě, že prokáže, že mu ve splnění dané povinnosti bránila „mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli“, tzv. vyšší moc.

IX.

DORUČOVÁNÍ A KORESPONDENCE

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Odběratel doručuje dodavateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Dodavatel doručuje odběrateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu, v rezervaci nebo v objednávce.

X.

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Všechny informace, které odběratel při spolupráci s dodavatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud odběratel nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o odběrateli nebude dodavatel jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

XI.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený rezervací nebo objednáním služby nebo kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Dodavatel není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám dodavatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží dodavateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu dodavatele.
 4. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Odběratel nesmí při využívání webu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web a užívat web nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.